Mensahe ng pagkundena sa red-tagging na pahayag ni PNP Chief Superintendent John Bulalacao hinggil sa pakikipamuhay sa batayang masa sa kabundukan, ng mga mag-aaral ngayong bakasyon.

Photo Credits to: Manila Bulletin

Kamakailan lamang, nagpahayag si PNP Chief Superintendent John Bulalacao sa mga magulang na bantayan ang aktibidad ng kanilang mga anak ngayong bakasyon. Ayon sa kanya, ang pag-akyat sa mga kabundukan upang makipamuhay sa mga lokal residente at mga katutubo ay kinakasangkapan umano ng ilang mga grupo upang marekruta at maging rebelde ang kanilang mga anak. Ang ganitong mga pahayag ay isang malinaw na represyon sa panig ng mga guro at mag-aaral na naghahangad ng kongkretong pagsususuri sa konkretong kalagayan ng iba’t ibang sektor sa ating lipunan, gayundin ay isa itong antagonistikong pagsupil sa uri ng edukasyong siyentipiko at makabayan na naglalayong makapagbigay ng malalim na pag-aaral sa mga kalagayang panlipunan.

Mariing kinukondena ng KAMANDAG – Kaisahan ng mga Artista at Manunulat na Ayaw sa Development Aggression ang naging pahayag na ito ni Chief Superintendent Bulalacao. Ang pagtungo sa mga liblib na lugar, na kadalasan ay hindi naabot ng mga serbisyo ng pamahalaan ay pagkakataon upang alamin ang kalagayan ng mga lokal na residente na kadalasa’y biktima ng development aggression at iba pang pagsasamantala. Ang gawaing immersion o pakikipamuhay ay isang pedagohikal na pamamaraan sa edukasyon na nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa sa pamamagitan ng pag-alam sa mga kongkretong kalagayan. Malaki ang naitutulong nito sa paghubog sa kaisipan at kamalayan ng mga mag-aaral upang lubos na maunawaan ang mga ideya at konseptong madalas ay nasa loob lamang ng mga aklat at silid-aralan. Bukod pa rito, nakapagbibigay ng tulong ang gawaing immersion para sa mga lokal na residente sa mga liblib na kanayunan, sa mga inihahatid na serbisyo at paglilingkod ng mga nakikipamuhay gaya ng literacy program, mga medical missions at ang pakikiisa sa iba’t iba nilang mga pakikibaka.

Marahil, ang tunay na layunin ng red-tagging na pahayag ni Chief Superintendent Bulalacao sa pagtungo sa kabundukan at kanayunan ay upang patuloy na manggipit sa mga biktima ng development aggression sa iba’t ibang panig ng bansa. At, gayon nga, patunay ito na ang mga naatasang magbigay seguridad sa maliliit na mamamayan ay nakapagsisilbi lamang sa mga uring mapagsamantala sa ating lipunan. Hinding-hindi mapipigil ng ganitong mga pahayag ang diwa ng edukasyong nakapundasyon sa makabayang perspektiba.

Walang mali sa pagtungo sa kanayunan at pag-aalay ng kabataan ng pinakamahusay na taon ng kanilang buhay para paglingkuran ang sambayanan. Kahit ang Santo Papa Francisco ay nag-udyok sa kabataan ng sambayanang Pilipino na tumungo sa laylayan ng lipunan. Ang natatakot sa ganitong paglilingkod, ay natatakot sa pagbubuo ng lipunang wala nang pagsasamantala.

Kundenahin natin ang mga malisyosong pahayag na ito, at isulong pa ang mas maramihang daluyong ng kabataang handang tumungo sa kanayunan upang paglingkuran nang tapat ang sambayanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *